Kino AkropolaKino HronKino MostárKINOKLUB Film EuropeKino Spoločenský domKino MladosťKino DiamantKino Golden Apple CinemaDom umenia PiešťanyKino FajnKino AkademikKino ApolloKino TuriecKino MladosťKino FajnKino MierKino Domu kultúryDom kultúry PúchovKino Poľana

Ako sa stať členom ZPK
Združenie prevádzkovateľov kín

 

  • Členom združenia môže byť prevádzkovateľ kina – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so stanovami ZPK a riadi sa nimi.
  • O prijatí člena rozhoduje Predsedníctvo ZPK na základe jeho písomnej prihlášky. Na prijatie nového člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Predsedníctva ZPK. Podrobnejšie kritériá pre prijatie nových členov môže stanoviť snem.
  • Právnická aj fyzická osoba, ktorá je riadne prijatá za člena ZPK, si sama určuje, kto ju bude v ZPK zastupovať. Za člena má právo konať štatutárny zástupca prevádzkovateľa kina, alebo ním poverená osoba.
  • Výška členského príspevku je stanovená z hrubej tržby predaja vstupeniek za predchádzajúci kalendárny rok na základe vzorca, ktorý stanovuje Valné zhromaždenie. Hrubou tržbou sa rozumie tržba z predaja vstupeniek po odpočítaní príspevku pre Audiovizuálny fond.
  • Nový člen, prihlásený pred konaním Valného zhromaždenia, platí členský príspevok za bežný kalendárny rok. Člen prijatý po konaní Valného zhromaždenia uhrádza členský príspevok vo výške 1/12 členského príspevku vynásobenú počtom mesiacov zostávajúcich do konca roka od mesiaca prijatia, vrátane mesiaca prijatia
Kontaktujte nás

ZPK
Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

tel. +421 948 207 430
mail: zppk@centrum.sk

Sme na Facebooku