21 apríl 2020

Reklama na alkoholické nápoje

STANOVISKO K REKLAME NA ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Podľa § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii je prevádzkovateľ audiovizuálneho
technického zariadenia povinný zabezpečiť, aby sa pri audiovizuálnom predstavení
audiovizuálneho diela určeného maloletým neuverejňovala reklama, ktorá propaguje
alkoholické nápoje alebo iné tovary alebo služby, ktorých predaj je maloletým zakázaný.
Alkoholickým nápojom sú tak liehoviny a destiláty, ako aj pivo, cider, perry, víno, ovocné a sladové
vína, medovina a miešané alkoholické nápoje, ak obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu.
Pokiaľ ide o audiovizuálne dielo určené maloletým, zákon o audiovízii ho v § 2 ods. 2 vymedzuje
ako audiovizuálne dielo, ktoré svojím obsahom a charakterom neohrozuje vývin maloletých.
Keďže uvedená definícia veľmi nešťastne nezohľadňuje cieľovú skupinu, ale len fakt, že film
„neohrozuje vývin“, je problematické reklamu zaradiť pred premietanie filmov, ktoré sú označené
ako „univerzálne vhodné“.
Pred predstaveniami filmov, ktoré nie sú vhodné pre určitú kategóriu maloletých, však reklamu na
alkoholické nápoje možno premietať. Čas predstavenia nerozhoduje. Ide pritom o tieto kategórie
filmov:
1. nevhodné do 7 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov“.
Z opatrnosti však neodporúčam reklamu na alkohol umiestňovať pred premietaním týchto
filmov, pokiaľ zároveň ide o filmy, ktoré sú charakterom určené maloletým napríklad
v kategórii nad 12 rokov. Reklamu však možno premietať pred filmami takto označenými,
pokiaľ charakterom a obsahom nie sú určené maloletým (napr. romantická komédia určená
dospelému ženskému publiku môže byť s ohľadom na použitý expresívny jazyk nevhodná do
7 rokov, preto reklama na alkohol pred jej premietaním je povolená).

2. nevhodné do 12 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov“.
Reklamu na alkohol možno premietať, keďže ide o filmy s obsahmi, ktoré by mohli ohroziť
vývin maloletých do 12 rokov.
3. nevhodné do 15 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov“.
Reklamu na alkohol možno premietať, keďže ide o filmy s obsahmi, ktoré by mohli ohroziť
vývin maloletých do 15 rokov.

4. nevhodné a neprístupné do 18 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do
18 rokov“. Reklamu na alkohol možno premietať, keďže ide o filmy s obsahmi, ktoré by mohli
ohroziť vývin maloletých.

Z obsahového hľadiska musí reklama na alkoholické nápoje spĺňať aj obsahové požiadavky podľa
zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, najmä jeho § 5, podľa ktorého:
Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba,
ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou
alkoholických nápojov.

Reklama alkoholických nápojov tiež nesmie:
1. dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na
duševnú výkonnosť,
2. tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok
alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
3. nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu
alebo triezvosť ako nedostatok,
4. zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.

Pokiaľ ide o reklamu na alkoholické nápoje mimo audiovizuálneho predstavenia, napríklad v
priestoroch prevádzky kina, bufetu, kaviarne a pod. (tzv. indoor reklama), takúto reklamu možno
šíriť (umiestňovať) za predpokladu, že prevádzkovateľ splní podmienky podľa zákona č. 147/2001 Z.
z. o reklame, najmä vyššie citovaného § 5.
Reklama môže podliehať tiež aj obmedzeniam z hľadiska etických kódexov, ku ktorým pristúpili
jednotliví výrobcovia alebo predajcovia alkoholických nápojov; pozri napríklad http://forumpsr.
sk/samoregulacia/. Na základe etickej samoregulácie musia preto ich reklamy napríklad
obsahovať posolstvo „PI S ROZUMOM“ (napr. odkazom na web stránku) a pod.

Vo vzťahu k prevádzke kín, ktoré majú zriadenú osobitnú prevádzku kaviarne alebo podobného
zariadenia, dávam do pozornosti aj ustanovenia § 2, 3 a 12 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb, ktoré sa týkajú obmedzení pri predaji alkoholických nápojov.

Stanovisko k reklame na alkoholické nápoje

Scroll Up