21 apríl 2020

Veková vhodnosť

STANOVISKO KU KLASIFIKÁCII (NE)VHODNOSTI FILMOV Z HĽADISKA VEKU

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii osobou, ktorá je povinná určiť vekovú
vhodnosť filmu, je distributér filmu. Ten je povinný určiť vekovú prístupnosť:

a) v distribučnom liste (kino distribúcia) a
b) na obale nosiča (video distribúcia).

Kino (jeho prevádzkovateľ) neurčuje vekovú vhodnosť filmu, iba v priestoroch kina povinne
zabezpečuje jej zverejnenie tak, aby bola informácia o vhodnosti filmu dostupná verejnosti v
čase pred plánovaným premietaním.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii totiž platí: „Prevádzkovateľ audiovizuálneho
technického zariadenia je povinný pri audiovizuálnom predstavení zabezpečiť vo verejne
prístupnom priestore zverejnenie vekovej vhodnosti určenej distributérom audiovizuálneho diela
podľa odseku 1.“
Kino tak splní povinnosť, ak v priestoroch kina zverejní distribučný list alebo jeho časť s informáciou
o vhodnosti/nevhodnosti. V takom prípade môže v programe používať vlastné vysvetlivky, ktoré
nemusia byť graficky zhodné, ani tie však nesmú byť mätúce.

Pokiaľ kiná uvádzajú len označenie „prístupnosti“, nie je to v súlade so zákonom, lebo podľa
zákona musia informovať o nevhodnosti/vhodnosti filmu (nie o tom, či je film prístupný).

Pokiaľ kino zverejňuje údaj o vhodnosti v programe premietaní, je potrebné vychádzať z údajov v
distribučnom liste, pričom údaje v distribučnom liste musia vychádzať z existujúcich kategórií podľa
prílohy vyhlášky MK SR č. 589/2007 Z. z.

Bežne sa pri filmoch používajú nasledujúce kategórie vhodnosti a označenia, ktoré vychádzajú z
uvedenej vyhlášky:

1. nevhodné do 7 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov“,
neodporúčam preto kinám používať vlastnú vysvetlivku 7+ (lebo tá sa používa pre výchovnovzdelávacie
diela vhodné od 7 rokov).

2. nevhodné do 12 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov“,
neodporúčam preto používať vlastnú vysvetlivku 12+ (lebo tá sa používa pre výchovno-vzdelávacie
diela vhodné od 12 rokov).

3. nevhodné do 15 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov“,
neodporúčam preto používať vlastnú vysvetlivku 15+ (lebo tá sa používa pre výchovno-vzdelávacie
diela vhodné od 15 rokov).

4. nevhodné a neprístupné do 18 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18
rokov“. Slovo neprístupné pritom odkazuje na fakt, že uvedené filmy možno v televíznom vysielaní
nasadzovať až po 22.00 h. V kine film možno nasadiť aj pred 22.00 hod., kino by však nemalo
odkazovať len na neprístupnosť, ale aj na nevhodnosť.

5. vhodné (určené) pre maloletých (deti) do 12 rokov
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov“. Ide o film,
ktorý je vyrobený a ur č ený výlu č ne vekovej skupine maloletých do 12 rokov, nejde teda
o označenie detského predstavenia! Netreba si zamieňať „detské predstavenie“ (kde sa uvádzajú
aj filmy univerzálne vhodné) s detským filmom (ktorý je určený konkrétnej skupine maloletých, t. j.
deťom do 12 rokov).

6. univerzálne vhodné
Podľa vyhlášky ide o kategóriu „vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých“. Označenie nie je
povinné. Každý film bez označenia bude teda spadať do tejto kategórie. Pokiaľ kino v programe
premietaní označuje jednotlivé premietania filmov vhodnosťou/nevhodnosťou, pri neoznačených
premietaniach filmov to znamená univerzálnu vhodnosť filmu.
S označením vhodnosti filmov súvisí aj uvádzanie trailerov pred premietaním filmu (§ 16 ods. 3
zákona č. 40/2015 Z. z.).
Trailery/teasery filmov klasifikovaných v kategórii 15, 18 alebo 15+ nemožno uvádzať pred
premietaním filmu klasifikovaného v týchto kategóriách: -7, 7, 7+, „vhodné pre maloletých do 12“ a 12+.

Veková vhodnosť

Scroll Up