16 marec 2021

Aktuálna výzva AVF č. 1/2021

Dnešným dňom je spustená výzva  1/2021 – program 2.3 -Podpora návštevnosti na kinematografické diela.

Zmenou oprosti predošlým rokom je že do výpočtu sumy podpory v podprograme 2.3 môžu byť zaradené aj predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie kinematografického diela, ktorého väčšinovou krajinou pôvodu je niektorý z členských štátov Európskej únie a ktoré zároveň nie je slovenským kinematografickým dielom .

Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené  v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

Za audiovizuálne predstavenie sa považuje aj verejné uvedenie diela za úhradu formou streamovania z online platformy, ktorú prevádzkuje alebo využíva oprávnený žiadateľ v podprograme 2.3

K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé jednotlivé  kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom a zároveň musia byť uvedené aj v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR za účelom overenia údajov o počte predaných vstupeniek uvedenom v žiadosti. Vyplnené tlačivá po zaevidovaní žiadosti je nutné zaslať na ufd@ufd.sk .

Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie  kinematografického diela takto:

  pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,

  pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku

  pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako  20 tisíc divákov jednotkovou sadzbou 0,30 eur za každú predanú vstupenku..

  pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 20 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,20 eur za každú predanú vstupenku.

Termín predkladania žiadosti výzvy 1/2021 je od 15.3.2021 do 29.3.2021.

Všetko k tejto konkrétnej výzve 1/2021  nájdete na.

http://www.avf.sk/support/structure2021/program_2_2021.aspx

„Zoznam diel na ktoré za výzva 1/2021 vzťahuje je už generovaný v abecednom poradí v registračnom systéme, je potrebné vo formulári vyplniť iba počet predaných vstupeniek a sumu odvodu distribútorovi. V prílohe Vám zasielam ako pomocný súbor v excelovej tabuľke zoznam diel, na ktoré sa dotácia vzťahuje (tento súbor nikam neprikladáte, slúži vám iba ako pomôcka). Zoznam diel aj výška dotácie vychádzajú z údajov, ktoré poskytla ÚFD. (počet divákov a tržby v roku 2020 podľa titulov, celkový počet divákov od premiéry filmu)“. Verifikácia podielu krajín EU na výrobe titulov bola uskutočnená na základe údajov Europa Cinemas a iných hodnoverných zdrojov.“.

Scroll Up